KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

Regulamin

REGULAMIN
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a.zzawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b. prowadzenie Konta w Sklepie,

c. zamieszczanie opinii.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a. komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.

7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

a. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

b. o charakterze rasistowskim,

c. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

d. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

e. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

f. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

5. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

6. Zamówienia można składać:

a. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień 24 godziny na dobę przez cały rok,

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na widniejacy na stronie..

7. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. od 08:00 do 18:00.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

i. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,

ii. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

iii. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

iv. niniejszy Regulamin.

c. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

10. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT..

11. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie mailowo na adres sklep@prostozhiszpaniisklep1.sellingo.pl

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności wzbudzających wątpliwości, co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

c. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 62 1050 1025 1000 0091 3433 2221 . Prosozhiszpanii. Ul Kolobrzeska 21 02920 Warszawa NIP 5212044418

2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Wszystkie zaplaty elektroniczne sa relizowane korzystajac z uslug serwisu Dotpay.pl .Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży , z forma zaplaty przelewem w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia

a. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 4 Dni Roboczych.

b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 10 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

2. Klient ma prawo i jest wskazane aby sprawdzil zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą VAT, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej .

c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń . Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

REKLAMACJE

Prosimy przejsc do zakladki REKLAMACJEa

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie , który zawarł umowę zakupu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, drogą mailową, do 14 dni od otrzymania przesyłki.

2. Sprzedawca, w razie wad, dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a. w której przedmiotem świadczenia jest produkt w formacie specjalnym na zamowienie klienta.

b. w której produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, nie uszkodzony, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl